(See below for English) Jag brukade dricka sjukt mycket kaffe, men börjar nu istället dagen med en kopp grönt te. Vi har nog alla hört att det är hälsosamt att dricka, men vad är det då som är så bra med grönt te? Enligt Harvard Women’s Health Watch så beror det på att te innehåller höga koncentrationer a flavonoider — växtämnen som fungerar som antioxidanter. Grönt te är också det bästa mat-baserade sättet att få i sig något som heter catcehiner. I provrörstester har catechiner visat sig vara mer effektiva är C och E vitaminer när det kommer till att stoppa upp oxidativa cellskador och verkar också ha andra sjukdomsförebyggande egendomar. Studier has visat ett samband mellan konsumtion av grönt te och en minskad risk för flera sorters cancer, inklusive hud, bröst, lung, tarm, strup och urinblåscancer.

Råfrisk: 111025: Green Tea Goodness

Andra fördelar för vanliga konsumenter av grönt te är en minskad risk för hjärt och kärlsjukdomar. Antioxidanterna i grönt, svart och oolong te kan hjälpa till att blockera oxideringen ov LDL (dåligt) kolesterol, öka HDL (bra) kolesterol och förbättra artärernas funktion. En kinesisk studie visade en 46%-65% minskning av hypertoni (för högt blodtryck) hos människor som regelbundet drack oolong eller grönt te, jämfört med de som inte drack te.

Harvard studien rekommenderar oss att dricka en kopp några gånger per dag för att absorbera antioxidanter och andra hälsosamma växtämnen. I kulturer där det är vanligt att dricka grönt te är den vanligaste mängden tre koppar om dagen. Låt teet sjuda i tre till fem minuter för att få fram dess catechiner. Det bästa sätttet att få i sig catechiner och andra flavonoider i teet är att dricka det nykokat. Koffeinfria, drickfärdiga på flaska och instant teer har mindre av alla dessa ämnen. Te kan dock hindra kroppens förmåga att ta upp järn från frukt och grönt. Att ha lite citron eller (nöt)mjölk i koppen motverkar detta problem.

Viktigast av allt, grönt te är ju himla gott också.

Råfrisk: 111025: Green Tea Goodness

ENGLISH: I used to drink craploads of coffee, but now start the day with a cup of green tea instead. We’ve all probably heard that drinking it is healthy for you, but what, exactly, is the goodness of green tea? According to Harvard Women’s Health Watch tea’s health benefits are largely due to its high content of flavonoids — plant-derived compounds that are antioxidants. Green tea is the best food source of a group called catechins. In test tubes, catechins are more powerful than vitamins C and E in halting oxidative damage to cells and appear to have other disease-fighting properties. Studies have found an association between consuming green tea and a reduced risk for several cancers, including, skin, breast, lung, colon, esophageal, and bladder.

Additional benefits for regular consumers of green and black teas include a reduced risk for heart disease. The antioxidants in green, black, and oolong teas can help block the oxidation of LDL (bad) cholesterol, increase HDL (good) cholesterol and improve artery function. A Chinese study showed a 46%-65% reduction in hypertension risk in regular consumers of oolong or green tea, compared to non-consumers of tea.

Råfrisk: 111025: Green Tea Goodness

The Harvard study recommends drinking a cup of tea a few times a day to absorb antioxidants and other healthful plant compounds. In green-tea drinking cultures, the usual amount is three cups per day. Allow tea to steep for three to five minutes to bring out its catechins. The best way to get the catechins and other flavonoids in tea is to drink it freshly brewed. Decaffeinated, bottled ready-to-drink tea preparations, and instant teas have less of these compounds. Tea can impede the absorption of iron from fruits and vegetables. Adding lemon or (nut)milk or drinking tea between meals will counteract this problem.

Most importantly, green tea tastes pretty darn good too.