Råfrisk: 120528: Mercury-Free Smile

(svenska nedan) When I was a child, I had lots of cavities, not because I didn’t brush or ate too much candy, but simply because I have deep grooves in my teeth that were highly prone to them. Two of the earliest fillings I did were amalgam, i.e. mercury, fillings and I have been meaning to get them changed for a very long time but finally did last week. Besides my teeth looking a whole lot nicer without those old gray fillings, it feels good to not have to worry about all those health risks surrounding mercury fillings. As always, opinions regarding their danger differ depending on who you speak to, but in my mind the evidence for the dangers of mercury is overwhelming. And why take a chance when you don’t have to?

Historically, mercury was thought to be good for you. The first emperor of China was said to have taken mercury pills to give him eternal life. Instead the mercury pills drove him insane, destroyed his liver, poisoned his system, destroyed his brain and, eventually, killed him. The dosage considered “safe” today is of course far below what this unfortunate royal ingested, but is by many considered to be far too high. Mercury is a known neurotoxin and has been connected to common ailments like chronic fatigue, depression, heart conditions, high blood pressure, infertility, disorders of the central nervous system and Alzheimer’s disease. Elevated levels of mercury are known to be especially harmful to expectant mothers (and women of fertile age in general) and children. The increasing rates of autism are thought to be connected to mercury-exposure as well.

Amalgam fillings are often referred to as “silver fillings” but is in fact made up of over 50% mercury, which is mixed with silver, copper and tin, to form the highly durable alloy that has traditionally been used in our teeth.

Although the FDA came out with a highly criticized report stating that mercury fillings pose no risk to human health (even though dentists are required to dispose of old amalgam fillings as toxic waste), it is now widely accepted that they do post a serious health threat. It is not the mercury itself that is dangerous, it’s the vapor that escapes from it. The problem is that this happens constantly — when we chew, drink something warm or (worst of all) grind our teeth small amounts of mercury vapor are passed into the bloodstream and organs. This, however, bioaccumulates and can eventually make us ill.

Ready to get those amalgam fillings replaced yet? Make sure you speak to your dentist and get a good feeling that they know what they are doing and have, in fact, replaced these kinds of fillings before. In retrospect, I would have sought out a specialist. When I asked my dentist simple questions like “how do you go about doing this?” and “how can I make sure that I don’t swallow any mercury while you are replacing them” I felt like the dentist couldn’t quite (or, worse, didn’t bother to) answer them properly. I still went ahead and did it, but had to constantly ask the dentist if I could rinse during the process (each time I saw tons of silver particles going down the drain).

To make sure that my body is able to recover from this process quickly, I’ll be drinking tons of chlorella and spirulina powder (also comes in pill form). Both of these help the body bind mercury and get it out of your system. Don’t be afraid to overdose, you can take as much as 20-30 grams per day.

I’m hoping that my smile is, once and for all, free of toxins at last. Cheers to that!

SVENSKA: När jag var barn hade jag massor med hål i tänderna, inte för att jag inte borstade och åt för mycket godis utan för att jag råkar ha väldigt djupa tänder som det lätt blev hål i. Två av de tidigaste lagningarna jag gjorde var amalgam, dvs. kvicksilver, och jag har tänkt att jag ska byta ut dem hur länge som helst men gjorde det till slut förra veckan. Förutom att mina tänder ser mycket finare ut utan de där gamla fula grå lagningarna så känns det skönt att slippa oroa mig över alla hälsorisker det innebär att ha kvicksilver i munnen. Som alltid så skiljer sig åsikterna brett beroende på vem man lyssnar på, men i min mening så är bevisen för att kvicksilver är farligt omöjliga att bortse ifrån. Varför chansa när man inte behöver?

Historiskt sett, så trodde man att kvicksilver var bra för hälsan. Den förste kejsaren av Kina sägs ha tagit kvicksilverpiller för att de troddes kunna ge honom evigt liv. Istället drev de honom till vansinne, förstörde hans lever, förgiftade hans kropp, förstörde hans hjärna och, så småningom, ledde de även till kejsarens död. Dosen som anses “säker” idag är så klart mycket lägre än den som denna olycklige regent intog, men anses av många vara alldeles för hög. Kvicksilver är ett känt nervgift och har kopplats till vanliga åkommor som kronisk trötthet, depression, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, infertilitet, nervsjukdomar och Alzheimer’s. Förhöjda kvicksilvernivåer är särskilt farliga för blivande mödrar (och kvinnor i fertil ålder i allmänhet) och barn. Att vi har en ständigt ökande nivå av autism tros också bero på kvicksilver exponering.

Amalgamfyllningar kallas ofta “silverfyllningar” men består i själva verket av över 50% kvicksilver, som blandas med silver, koppar och tenn till den mycket hållbara legeringen som traditionellt användes till att laga våra tänder.

Trots att det sedan 2009 varit förbjudet för tandläkare att använda sig av amalgamfyllningar så finns det ingen officiell rekommendation vad gäller existerande fyllningar. Många tandläkare hävdar att kvicksilvret inte utgör någon hälsorisk för människor, fastän man måste göra sig av med gamla fyllningar som giftigt avfall och riksdagen beslutat att det, av säkerhetsskäl, måste förvaras i bergrum. Det har på senare tid vuxit fram ett motstånd, och fler och fler politiker tar även ställning mot amalgam (våren 2005 bildades till exempel en tvärpolitisk grupp mot amalgam i Riksdagen). Eftersom det inte anses nödvändigt att byta ut amalgamfyllningar så subventioneras inte detta av folktandvården, utan man måste betala fullpris (min räkning landed på nånstans runt 900:- per tand).

Det är inte kvicksilvret i sig som är farligt, det är ångorna som avges från det. Problemet är att detta sker konstant — när vi tuggar, dricker något varmt eller (värst av allt) gnisslar tänder passerar små mängder kvicksilverånga in i vårt blodomlopp och till våra organ. Dessa giftiga gaser bioackumuleras och kan så småningom göra oss sjuka.

Redo att byta ut de där amalgamfyllningarna ännu? Se till att du pratar med din tandläkare så att du känner att du litar på att de vet vad de gör och att de faktiskt har bytt ut sådana här fyllnigar förr. I efterhand så skulle jag ha sökt upp en specialist. När jag frågade min tandläkare enkla frågor som “hur gör man det här?” och “hur ser ni till att jag inte sväljer massa kvicksilver när ni byter ut det?” kände jag att hon inte riktigt kunde (eller brydde sig om) att svara ordentligt. Jag bytte ut min fyllningar ändå, men var tvungen att flera gånger själv fråga om jag fick skölja under procedurens gång (varje gång såg jag mängder med silverfärgade partiklar spolas ner i handfatet). Ta hjälp av sidor som Amalgamskadefonden för att hitta en tandläkare som kan göra ett bättre jobb för dig.

För att hjälpa kroppen att återhämta sig från den här processen snabbt så kommer jag dricka massor med chlorella och spirulinapulver (finns också i pillerform). Båda dessa hjälper kroppen att binda kvicksilver och få ut det ur vårt system. Var inte rädd att överdosera, man kan ta så mycket som 20-30 gram per dag.

Jag hoppas att mitt leende nu, en gång för alla, är fritt från gifter. Skål för det!